Zásady ochrany osobních údajů

 1. Správce osobních údajů
 2. Správce osobních údajů Mgr. Markéta Jedličková, bytem Dobrá 505, 739 51 Dobrá, (dále jen „Správce“), prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracovávané Správcem jsou přísně důvěrné. Správce s nimi nakládá v souladu s vnitrostátními právními předpisy i předpisy Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů. Správce shromažďuje, uchovává a využívá osobní údaje ve smyslu zákona číslo 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen zákon o zpracování osobních údajů), resp. nařízení č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „nařízení GDPR“). Jednotlivé účely, pro které Správce osobní údaje zpracovává, jsou dále vymezeny. Správce je provozovatelem webových stránek, online služeb a dalších projektů v síti internet (dále jen „Služby“). Při provozu Služeb Správce zpracovává osobní údaje. Osobní údaje jsou identifikátory, které Správci sdělil subjekt údajů a které jsou samostatně či ve spojení s dalšími identifikátory schopné identifikovat konkrétního uživatele (fyzickou osobu). Subjekt údajů je pro účely těchto Zásad uživatel – fyzická osoba, jehož údaje jsou Správcem při provozu Služeb zpracovány. Zpracování osobních údajů znamená jednotlivý úkon či soubor úkonů, k nimž systematicky dochází při nakládání s osobními údaji. Jedná se zejména o jejich shromažďování, uspořádání, ukládání, vyhledávání, používání, řazení a třídění v databázích, blokování a další. Tyto úkony Správce provádí manuálně i automatizovaně. Správce je oprávněn zpracovávat některé informace automatizovaně, například pro vytvoření statistických informací o návštěvnosti svých internetových stránek.

 3. Účel zpracování osobních údajů
 4. 2.1 Účelem zpracování osobních údajů je využití Služeb poskytovaných Správcem. Právním základem zpracování osobních údajů je uzavřená smlouva, objednávka či udělený souhlas ze strany subjektů údajů.
  2.2 Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu, ve kterém byly uživateli poskytnuty a pouze pro shora uvedené účely (nákup zboží či služeb / uzavření smlouvy, další využití Služeb.

 5. Doba uchování osobních údajů
 6. Správce uchovává sdělené osobní údaje po následující dobu:
  -  V případě trvání smluvního vztahu po dobu jeho trvání a následujících 5 let po jeho ukončení (a to z důvodu možné reklamace či dalších nároků smluvních stran).
  - Po dobu 5 let od posledního využití služby uživatelem.
  - Nebo do odvolání souhlasu či obdobného úkonu uživatele, kterým odvolá možnost zpracování svých osobních údajů Správcem.

 7. Práva subjektů údajů
  Správce garantuje subjektům údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů tato práva, která vychází z nařízení GDPR:
  4.1 Subjekty údajů mají právo na přístup ke svým osobním údajům. Dále mají právo na jejich opravu a/nebo doplnění nebo jejich výmaz, popřípadě mohou požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, jakož i právo nebýt předmětem automatizovaného individualizovaného rozhodování (vč. profilování).
  4.2 Subjekty údajů mají právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů.
  4.3 Subjekty údajů mají právo na přenositelnost údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
  4.4 Subjekty údajů jsou oprávněny kdykoliv udělený souhlas se zpracováním osobních údajů
  odvolat. Pro odvolání souhlasu Správce doporučuje využít tento svůj kontaktní email:
  jedlickovamark@gmail.com
  4.5 Subjekty údajů jsou oprávněny podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
 8. Informace ke Cookies
  Správce ve svých webech využívá cookies. Jedná se o malé textové soubory, které weby při jejich zachycení odesílají do prohlížeče. Účelem cookies je zejména využití pro ukládání údajů reklamních systémů, ke sledování chování návštěvníků na stránkách, pomoc při vyplňování formulářů, usnadnění přihlašování a další. Upozorňujeme vás, že vaše webové prohlížeče podporují správu cookies. V rámci jejich nastavení můžete cookies blokovat, zcela zakázat jejich použití, mazat či je povolit jen pro jednotlivé weby či služby. Doporučujeme prostudovat nápovědu vašeho internetového prohlížeče.
 9. Závěrečná ustanovení
  6.1 Správce při zpracování údajů dle shora vymezených účelů využívá následující zpracovatele: WEDOS Internet, a.s., IČO: 28115708
  6.2 Správce při své činnosti nepředává osobní údaje mimo země EU.
  6.3 Správce si vyhrazuje právo Zásady změnit v případě změn na straně Správce či právní úpravy v této oblasti.
  6.4 Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné ode dne 1. 1. 2022.